Πότε γίνονται

Εάν παραιτηθεί ή αποβιώσει ο Αρχιεπίσκοπος ή η Ιερά Σύνοδος με ειδική πλειοψηφία κηρύξει τον Θρόνο σε χηρεία.

Πόσο διαρκούν

Ο Τοποτηρητής του Θρόνου προκηρύσσει εκλογές με σκοπό την ανάδειξη του Τριπροσώπου. Παράλληλα δίδεται εντολή από τον Τοποτηρητή για τον καταρτισμό και τη θεώρηση των εκλογικών καταλόγων. Κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου στην οποία προχώρησε η Ιερά Σύνοδος στις 14/11/2022, θα καταρτιστεί ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αποτυπώνονται τα ονόματα και οι φωτογραφίες των υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 22/11/2022.

Οι εκλογές διεξάγονται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, ο λαός διά μυστικής ψηφοφορίας καταρτίζει το Τριπρόσωπο. Οι ιερωμένοι που κατατάσσονται στις πρώτες τρεις θέσεις της λαϊκής ψήφου, σχηματίζουν το Τριπρόσωπo και δύνανται να συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, εντός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Στο δεύτερο στάδιο, η Ιερά Σύνοδος (η οποία μετά τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου θα αποτελείται από 16 ιεράρχες), πρέπει εντός τριών ημερών από τον καταρτισμό του Τριπροσώπου, να συνέλθει για να εκλέξει διά μυστικής ψηφοφορίας έναν εκ των τριών, ως νέο Αρχιεπίσκοπο. Νέος Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται ο ιερωμένος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία εντός της Ιεράς Συνόδου. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.

Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία, αναδεικνύεται Αρχιεπίσκοπος ο υποψήφιος που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Στη συνέχεια η Ιερά Σύνοδος κατέρχεται στον Καθεδρικό Ναό για την τέλεση της Κανονικής Πράξεως.

Η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών από τη χηρεία του Θρόνου. Η Ιερά Σύνοδος με απόφασή της δύναται να παρατείνει την πιο πάνω προθεσμία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου γίνεται εντός 15 ημερών από την εκλογή του.

Προσόντα υποψηφίων

Εκλόγιμοι για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο είναι όλοι οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου καθώς και όσοι άλλοι ιερωμένοι πληρούν τα αρχιερατικά προσόντα δηλ. είναι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι) ηλικίας 35 ετών και άνω, είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή διακονία ως κληρικοί ή μοναχοί.

Θητεία Αρχιεπισκόπου

Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος παραμένει στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο ισοβίως εκτός και αν παραιτηθεί, καθαιρεθεί ή ο Θρόνος κηρυχθεί σε χηρεία από την Ιερά Σύνοδο.

Πού ψηφίζω;

Θα μπορείτε να βρείτε το εκλογικό κέντρο όπου θα ψηφίσετε κατά τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές μέσω της ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Κύπρου, αφού οριστικοποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι και τα εκλογικά κέντρα. Οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται ως ακριβώς και στις πολιτειακές εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη διαφοροποίηση ότι ενδέχεται να υποδειχθούν διαφορετικές υποδομές που θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα (λ.χ. ιεροί ναοί, αίθουσες εκδηλώσεων των ενοριών κ.α.).

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου κάντε κλικ εδώ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα πρόσωπα:
  • Συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας.
  • Διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστον 12 μήνες
  • Είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα
Τρόπος ψηφοφορίας

Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μια φορά μόνο και μόνο ένα εκ των εκλόγιμων ιερωμένων. Οι επί καθήκοντι υπάλληλοι στο εκλογικό κέντρο παραδίδουν σε κάθε εκλογέα ένα ψηφοδέλτιο, κατάλληλα σφραγισμένο. Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται τα ονόματα των αρχιερέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα συνοδεύονται από τη φωτογραφία του καθενός.

Ο εκλογέας επιλέγει μόνο έναν εκ των υποψηφίων σημειώνοντας το κουτί κάτω από το όνομα και τη φωτογραφία του.

Ημερομηνία και ωράριο ψηφοφορίας

Οι Αρχιεπισκοπικές Εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Δεκεμβρίου 2022, σε ώρες που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας στο εκλογικό του κέντρο μέχρι και τα μεσάνυκτα, νοουμένου ότι υπάρχουν εκλογείς έξω από αυτό, οι οποίοι αναμένουν να ψηφίσουν.

Αναγνώριση εκλογέα

Ο εκλογέας, για να γίνει δεκτός στο εκλογικό κέντρο και να δοθεί σ’ αυτόν ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, θα πρέπει:

(α) Να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου εκλογικού κέντρου. Αν είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο άλλου εκλογικού κέντρου θα καθοδηγηθεί από τους υπεύθυνους της εκλογής ώστε να αποταθεί στο κατάλληλο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει.

(β) Να παρουσιάσει το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του. Χωρίς εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο ταυτότητας, κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει, ανεξάρτητα αν το όνομά του είναι καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο.

(γ) Να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει ψηφίσει προηγουμένως για την ίδια εκλογή.

Σφραγίδα ψηφοδελτίων

Όλοι ανεξαίρετα οι εκλογείς θα πρέπει να ελέγξουν τα ψηφοδέλτιά τους και να βεβαιωθούν ότι αυτά είναι κατάλληλα σφραγισμένα πριν αποσυρθούν στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας για να ψηφίσουν, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται άκυρα και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την καταμέτρηση.

Ψηφοφορία προσώπων με προβλήματα όρασης ή άλλες αναπηρίες

Άτομα με προβλήματα όρασης, με φυσική ανικανότητα ή γενικότερα που αδυνατούν να εκφράσουν γραπτώς τη βούλησή τους, δύναται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής να αναγράψει στο ψηφοδέλτιο το όνομα του ιερωμένου που προκρίνει, σύμφωνα με την επιθυμία τους. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούται όπως αναγράψει το όνομα που του υποδεικνύεται.

Αντικατάσταση ψηφοδελτίου λόγω φθοράς ή καταστροφής

Σε περίπτωση φθοράς ψηφοδελτίων οι εκλογείς μπορούν να τα επιστρέψουν στον προεδρεύοντα υπάλληλο ο οποίος οφείλει να δώσει άλλο ψηφοδέλτιο. Τα φθαρμένα ψηφοδέλτια ακυρώνονται και φυλάσσονται από τον προεδρεύοντα υπάλληλο σε ειδικό φάκελο.

Μυστικότητα της ψήφου

H ψηφοφορία είναι μυστική και για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα. Σε κάθε εκλογικό κέντρο υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι ψηφοφορίας, όπου ο εκλογέας μπορεί να ασκήσει ελεύθερα και άμεσα, με κάθε μυστικότητα, το εκλογικό του δικαίωμα. Οι θάλαμοί ψηφοφορίας τοποθετούνται με τρόπο που να επιτρέπει στους εκλογείς να ψηφίζουν χωρίς τη θέα των επί καθήκοντι υπευθύνων των εκλογικών κέντρων. Οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων που τυχόν να βρίσκονται σε εκλογικό κέντρο για να παρακολουθούν την εκλογική διαδικασία, δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτή. Αφού ο εκλογέας ψηφίσει, διπλώνει το ψηφοδέλτιο του και το ρίχνει ο ίδιος μέσα στην κάλπη, χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανένα τι ψήφισε.

Καταστατικός Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου